Prenumerata pristatoma visoje Lietuvos teritorijoje.

  • Prenumerata pristatoma kitą dieną po leidinio išėjimo. Jeigu adresatas yra atokesnėse vietovėse leidinys gali būti pristatomas dar viena diena vėliau.
  • Prenumeratoriaus užsakyta prenumerata yra pristatoma Prenumeratoriaus užsakyme nurodytu adresu per prenumeratos pristatymo paslaugas teikiančią organizaciją.
  • Prenumeratorius sutinka, kad Prenumeratoriaus užsakyme nurodytu adresu į pašto (laiškų) dėžutę pristačius leidinį, yra laikoma, kad leidinys yra tinkamai perduotas Prenumeratoriui ir Prenumeratorius dėl to neturi jokių pretenzijų. Prenumeratorius turi sudaryti sąlygas laisvai ir netrukdomai laiškininkui patekti iki adresato pašto (laiškų) dėžutės.
  • Jeigu prenumeratos pristatymas Prenumeratoriui yra neįmanomas dėl to, kad Prenumeratorius užsakydamas prenumeratą nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kuriuo turi būti pristatyta prenumerata, Prenumeratorius  turi nedelsiant patikslinti adresą, o Leidėjas kuo skubiau nukreipia kitus leidinio numerius patikslintu adresu. Už išėjusius ir dėl aukščiau išvardintų priežasčių nepristatytus leidinius atsako Prenumeratorius.
  • Jeigu adresato pašto (laiškų) dėžutė yra netvarkinga ar negarantuoja saugaus leidinių saugojimo, laiškininkas turi teisę nenešti ir nepalikti prenumeruojamų leidinių. Prenumerata bus pristatoma kai Prenumeratorius susitvarkys pašto (laiškų) dėžutę. Už dėl aukščiau išvardintų priežasčių nepristatytus leidinius atsako Prenumeratorius.
  • Leidėjas neatsako už prenumeratos pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Leidėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti prenumeratos sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
  • Jeigu Prenumeratorius pareiškia pretenziją dėl nepristatyto leidinio (-ių) ne dėl Prenumeratoriaus kaltės, Leidėjas imasi visų įmanomų priemonių per protingai trumpą laiką pristatyti negautą leidinio numerį. Pretenziją Prenumeratorius turi pareikšti kuo anksčiau per įmanomai trumpesnį laiką nuo leidinio numerio išėjimo datos. Po savaitės ar vėliau  pareikštas pretenzijas nuo numerio išėjimo, Leidėjas neatsako.